O projekcie

Celem projektu jest wzrost poziomu samozatrudnialności u 110 młodych osób bezrobotnych do 29 roku życia z terenu województwa podkarpackiego do 30.06.2023 r., poprzez utworzenie min. 100 miejsc pracy ze środków EFS na podjęcie działalności gospodarczej wśród osób młodych. 

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, w wyniku którego podwyższą swoje kompetencje (min. 110 Uczestników projektu), co pozwoli osiągnąć rezultaty w postaci samozatrudnienia (100 Uczestników projektu). Rezultaty przyczynią się do osiągnięcia trwałego udziału Uczestników projektu w zatrudnieniu. Poprawa sytuacji Uczestników projektu wpłynie pośrednio na otoczenie w postaci efektu zachęty dla innych osób.

Do projektu zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  • Osoby fizyczne zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osoby nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. 

Oznacza to, że projekt skierowany jest do osób nieuczestniczących w kształceniu formalnym
w trybie stacjonarnym rozumianym, jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym
i osób, które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy;

  • Osoby bezrobotne niezarejestrowane w powiatowych urzędach pracy;
  • Osoby w wieku 18-29 lat, tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin.

W projekcie premiowane będą:

  • Kobiety;
  • Osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze, tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Szczegóły dotyczące kryteriów rekrutacyjnych oraz wyłączeń z uczestnictwa w Projekcie opisane zostały w dokumentacji projektu.

Projektem objętych zostanie 110 osób, w tym 63 kobiet i 47 mężczyzn.

 

Projekt realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Wartość projektu: 4 867 593,50 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 4 102 407,80 PLN

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 721 056,02 PLN

Szczegółowe informacje nt. projektu są dostępne pod numerem tel. 690 217 036

Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego.

DOŁĄCZ DO NAS

Aplikuj do projektu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli masz pytania skorzystaj z poniższych danych kontaktowych.

Szybki kontakt:


tel.: +48 690 217 036

email: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Dokumenty aplikacyjne:


Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content