Aktualności

30.09.2023r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej informuje o zakończeniu realizacji projektu pn. „Młodzi Samodzielni”.

Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2022 r. do 30.09.2023 r.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano łącznie 140 osób bezrobotnych (57 kobiet/83 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, które spełniły następujące warunki:

 • Nie były zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy,
 • Nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • Zamieszkiwały teren województwa podkarpackiego,
 • Nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

W projekcie premiowane były osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze, tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg oraz kobiety.

Uczestników projektu objęto: 

 • Wsparciem szkoleniowym w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (zrealizowano łącznie 14 edycji szkoleń),
 • Indywidualnym wsparciem w zakresie wypełniania biznesplanów (2h/UP) świadczonym przez Ekspertów dotacyjnych.

Bezzwrotne środki finansowe w kwocie 23 050,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało łącznie 103 Uczestników/Uczestniczek Projektu, którzy założyli działalność gospodarczą i podpisali umowę o udzielenie wsparcia finansowego.

Finansowe wsparcie pomostowe zostało udzielone 102 osobom, które przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej mogły pokrywać w ramach kwoty nieprzekraczającej 2800 zł netto/miesiąc bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Łączna kwota wsparcia finansowego:

 • Wypłaconego Uczestnikom Projektu w formie dotacji: 2 374 150,00 zł
 • Wypłaconego Uczestnikom Projektu w formie wsparcia pomostowego: 1 564 808,09 zł

Rzeszów, 30.09.2023 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
02.02.2023r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” – w piątym naborze wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. 

Zachęcamy do zapoznania się.

Kolejnym etapem będzie gromadzenie przez Uczestników/czki Projektu oraz złożenie w Biurze Projektu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, o czym Uczestnicy/czki Projektu zostaną poinformowani/e drogą mailową.

Lista osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego – POBIERZ
18.01.2023r.

W   związku z pojawieniem się możliwości przyznania wsparcia finansowego w ramach Projektu „Młodzi – Samodzielni” kolejnym osobom, przedstawiamy zmodyfikowaną ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” (osoby, które złożyły biznesplany w terminie od 7 do 14 listopada 2022 r.). 

Zachęcamy do zapoznania się.

Kolejnym etapem będzie gromadzenie przez Uczestników i złożenie w Biurze projektu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego – POBIERZ
18.01.2023r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ MOŻLIWOŚCI PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO DODATKOWYM OSOBOM UZYSKALI DECYZJĘ O PRZYZNANIU WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH CZWARTEGO NABORU BIZNESPLANÓW

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 26 stycznia do 1 lutego 2023 r. 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz przyznawania wsparcia pomostowego i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia:

WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
(Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w Projekcie Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów:

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie, w przypadku  składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane w emailu.

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 1 lutego 2023 r.: 

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
 • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji, gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg odpowiedniego wzoru zawartego w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Informacje dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 
22.12.2022r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” – w czwartym naborze wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. 

Zachęcamy do zapoznania się.

Kolejnym etapem będzie gromadzenie przez Uczestników/czki Projektu oraz złożenie w Biurze Projektu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, o czym Uczestnicy/czki Projektu zostaną poinformowani/e drogą mailową.

Lista osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego – POBIERZ
08.12.2022r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” (osoby, które złożyły biznesplany w terminie od 7 do 14 listopada 2022 r. ). 

Zachęcamy do zapoznania się.

Kolejnym etapem będzie gromadzenie przez Uczestników i złożenie w Biurze projektu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego – POBIERZ

 
01.12.2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY UZYSKALI DECYZJĘ O PRZYZNANIU WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) W RAMACH CZWARTEGO NABORU BIZNESPLANÓW

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 9 – 15 grudnia 2022 r. 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz przyznawania wsparcia pomostowego i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia:

WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
(Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w Projekcie Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów:

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie, w przypadku  składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane w emailu.

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2022 r.: 

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
 • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji, gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg odpowiedniego wzoru zawartego w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Informacje dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
22.11.2022r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” – w trzecim naborze wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. 

Lista osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego – POBIERZ
07.11.2022r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” – w drugim naborze wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. 

Lista osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego – POBIERZ
28.10.2022r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” – w pierwszej turze (osoby, które złożyły biznesplany w terminie od 19 do 23 września 2022 r.). 

Zachęcamy do zapoznania się.

Kolejnym etapem będzie gromadzenie przez Uczestników i złożenie w Biurze projektu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego – POBIERZ
28.10.2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE W TERMINIE  do 07.09.2022 R.

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 4 – 10 listopada 2022 r. 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz przyznawania wsparcia pomostowego i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia:

WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
(Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w Projekcie Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie, w przypadku  składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane w dwóch oddzielnych emailach.

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 10 listopada 2022 r.: 

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
 • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji, gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być

trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg. odpowiedniego wzoru zawartego w Regulamine przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Informacje dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 
28.10.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z NABORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIA W TERMINIE DO  28.10.2022 R.

Informujemy, iż nabór biznesplanów wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 7 do 14 listopada 2022 r. 

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zostanie ogłoszony w późniejszym terminie (grudzień 2022r.).

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny biznesplanów i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia:

 1. BIZNESPLANU 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek Projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego). 
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) –  Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji np. dyplomy, zaświadczenia, referencje, itp.
 6. Zbiór oświadczeń dotyczący warunków otrzymania wsparcia finansowego (Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Uczestnik/czka Projektu może załączyć do Biznesplanu inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień. 

Sposób składania dokumentów

Biznesplan wraz z załącznikami powinien zostać złożony w przypadku dokumentów papierowych w zamkniętej kopercie, w przypadku składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane emailem zabezpieczonym hasłem.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 14 listopada 2022 r.:

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
  • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
  • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji, gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg. odpowiedniego wzoru zawartego w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Planowana data rozpoczęcia działalności – w Biznesplanie należy wpisać: 1.12.2022 r.

Informacje dotyczące naboru biznesplanów można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 
26.10.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 14/10/2022r. – 05/11/2022r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – POBIERZ
07.10.2022r.

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi – Samodzielni” w ramach trzeciego naboru uzupełniającego (02.08.2022r. – 22.08.2022r.)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – POBIERZ
07.10.2022r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” – w pierwszej turze (osoby, które złożyły biznesplany w terminie od 25 do 31 sierpnia 2022 r.). 

Zachęcamy do zapoznania się.

Kolejnym etapem będzie gromadzenie przez Uczestników i złożenie w Biurze projektu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego – POBIERZ

 
06.10.2022r.

Przedstawiamy harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 14-24/10/2022r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – POBIERZ
30.09.2022r.

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z NABORU PODSTAWOWEGO ORAZ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO (TJ. KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE W TERMINIE 25.07. – 10.08.2022 R. I OTRZYMALI/OTRZYMAJĄ POZYTYWNY WYNIK OCENY MERYTOCZYCZNEJ BIZNESPLANU)

Nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 12-18 października 2022 r.

Poniżej zamieszczono zaktualizowaną (w zakresie naboru wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego) treść ogłoszenia. Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. 

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA O NABORZE BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z NABORU PODSTAWOWEGO ORAZ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO W CZĘŚCI DOT. NABORU WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE W TERMINIE 25.07. – 10.08.2022 R.

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 12-18 października 2022 r. 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz przyznawania wsparcia pomostowego i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia oddzielnie:

WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
(Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w Projekcie Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie, w przypadku  składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane w dwóch oddzielnych emailach.

Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 18 października 2022 r.: 

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
 • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji, gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być

trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg. odpowiedniego wzoru zawartego w Regulamine przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Informacje dotyczące naboru wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 
29.09.2022r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do 22 sierpnia 2022 r. w ramach trzeciego naboru uzupełniającego do projektu „MŁODZI – SAMODZIELNI” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 41 formularzy rekrutacyjnych zostało ocenionych pozytywnie, a 2 formularze otrzymały ocenę negatywną.

Kolejnym etapem rekrutacji dla osób, których formularze uzyskały ocenę pozytywną, jest rozmowa z Doradcą zawodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z listą prezentującą wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Lista formularzy po ocenie merytorycznej – POBIERZ
29.09.2022r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcia pomostowego w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” – w pierwszym naborze wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego. 

Lista osób zakwalifikowanych do finansowego wsparcie pomostowego – POBIERZ
09.09.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z NABORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIA W TERMINIE DO  07.09.2022 R.

Informujemy, iż nabór biznesplanów wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 19 do 23 września 2022 r. 

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zostanie ogłoszony w późniejszym terminie (październik 2022r.).

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny biznesplanów i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia:

 1. BIZNESPLANU 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek Projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego). 
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) –  Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji np. dyplomy, zaświadczenia, referencje, itp.
 6. Zbiór oświadczeń dotyczący warunków otrzymania wsparcia finansowego (Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Uczestnik/czka Projektu może załączyć do Biznesplanu inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień. 

Sposób składania dokumentów

Biznesplan wraz z załącznikami powinien zostać złożony w przypadku dokumentów papierowych w zamkniętej kopercie, w przypadku składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane emailem zabezpieczonym hasłem.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 23 września 2022 r.:

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
  • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
  • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
  • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji, gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg. odpowiedniego wzoru zawartego w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Planowana data rozpoczęcia działalności – w Biznesplanie należy wpisać: 21.10.2022 r.

Informacje dotyczące naboru biznesplanów można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 
05.09.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 29/08-18/09/2022r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – POBIERZ

01.09.2022r.

W dniu 31 sierpnia 2022r. zakończył się nabór biznesplanów dla Uczestników Projektu„MŁODZI – SAMODZIELNI”, którzy ukończyli szkolenie w terminie 25.07. – 10.08.2022r.  

W dniu 01 września 2022r. rozpocznie się cena formalna złożonych biznesplanów, a następnie ocena merytoryczna.

 
01.09.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 29/08-23/09/2022r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – POBIERZ
26.08.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 29/08-10/08/2022r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – POBIERZ
22.08.2022

W dniu 22 sierpnia 2022r. zakończył się nabór uzupełniający do udziału w projekcie. W dniu 23 sierpnia 2022r. rozpocznie się cena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych, a następnie ocena merytoryczna.
19.08.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 15/07-10/08/2022r.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie – POBIERZ
19.08.2022r.

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi – Samodzielni” w ramach drugiego naboru uzupełniającego (20.06.2022r. – 19.07.2022r.)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – POBIERZ
18.08.2022r.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach udziału w projekcie „MŁODZI – SAMODZIELNI” – w pierwszej turze (osoby, które złożyły biznesplany w terminie od 18 do 22 lipca 2022 r.). 

Zachęcamy do zapoznania się.

Kolejnym etapem będzie gromadzenie przez Uczestników i złożenie w Biurze projektu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Lista formularzy po ocenie merytorycznej – POBIERZ
12.08.2022r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do 19 lipca 2022 r. w ramach drugiego naboru uzupełniającego do projektu „MŁODZI – SAMODZIELNI” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 33 formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie, a 6 formularzy otrzymało ocenę negatywną. 

Kolejnym etapem rekrutacji dla osób, których formularze uzyskały ocenę pozytywną, jest rozmowa z Doradcą zawodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z listą prezentującą wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Lista formularzy po ocenie merytorycznej – POBIERZ
12.08.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z NABORU PODSTAWOWEGO ORAZ NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE W TERMINIE 25.07. – 10.08.2022 R.

Informujemy, iż nabór biznesplanów wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 25 do 31 sierpnia 2022 r. 

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 4 do 10 października 2022 r. 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny biznesplanów oraz przyznawania wsparcia pomostowego i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia oddzielnie:

 1. BIZNESPLANU 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek Projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji.
 2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego). 
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) –  Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.
 5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji np. dyplomy, zaświadczenia, referencje, itp.
 6. Zbiór oświadczeń dotyczący warunków otrzymania wsparcia finansowego (Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Uczestnik/czka Projektu może załączyć do Bizesplanu inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień. 

 1. WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:
 1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w Projekcie Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów

Biznesplan wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami powinny zostać złożone oddzielnie, tj. w przypadku dokumentów papierowych w dwóch osobnych zamkniętych kopertach, w przypadku  składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane w dwóch  oddzielnych emailach.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2022 r./ Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 10 października 2022 r.: 

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
 • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji, gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być

trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg. odpowiedniego wzoru zawartego w Regulamine przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu, wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Planowana data rozpoczęcia działalności – w Biznesplanie należy wpisać: 01.10.2022 r.

Informacje dotyczące naboru biznesplanów oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
29.07.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 25/07-24/08/2022r.

HARMONOGRAM – POBIERZ
25.07.2022

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 25/07-10/08/2022r. (aktualizacja dot. wiersza nr 4 tabeli)

HARMONOGRAM – POBIERZ
25.07.2022r.

W dniu 22 lipca 2022r. zakończył się nabór biznesplanów dla Uczestników Projektu„MŁODZI – SAMODZIELNI”, którzy ukończyli szkolenie w terminie 21-29 czerwca 2022r.  

W dniu 25 lipca 2022r. rozpocznie się cena formalna złożonych biznesplanów, a następnie ocena merytoryczna.
21.07.2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA KOLEJNY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 2 sierpnia 2022r. do 22 sierpnia 2022r.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety oraz osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno – gospodarcze, tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty, a także poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 
20.07.2022r.

W dniu 19 lipca 2022r. zakończył się nabór uzupełniający do udziału w projekcie. W dniu 20 lipca 2022r. rozpocznie się cena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych, a następnie ocena merytoryczna.

 
20.07.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 20/07-10/08/2022r.

HARMONOGRAM – POBIERZ
15.07.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie w terminie 15/07-10/08/2022r.

HARMONOGRAM – POBIERZ
15.07.2022r.

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi – Samodzielni” w ramach naboru uzupełniającego (25.05.2022r. – 13.06.2022r.)

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – nabór uzupełniający – POBIERZ
15.07.2022r.

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA O NABORZE BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z NABORU PODSTAWOWEGO

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE W TERMINIE 21-29 CZERWCA 2022R.

Informujemy, iż nabór biznesplanów wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 18 do 22 lipca 2022r. 

Informujemy, iż nabór wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami odbędzie się w dniach od 2 do 8 września 2022r. 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny biznesplanów oraz przyznawania wsparcia pomostowego i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia oddzielnie:

 1. BIZNESPLANU 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek Projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji.
 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego). 
 1. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) –  Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 

 1. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji np. dyplomy, zaświadczenia, referencje, itp.
 1. Zbiór oświadczeń dotyczący warunków otrzymania wsparcia finansowego (Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Uczestnik/czka Projektu może załączyć do Bizesplanu inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień. 

 1. WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:
 1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w Projekcie Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów

Biznesplan wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami powinny zostać złożone oddzielnie, tj. w przypadku dokumentów papierowych w dwóch osobnych zamkniętych kopertach, w przypadku  składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane w dwóch  oddzielnych emailach.

Biznesplan wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 22 lipca 2022r./ Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 8 września 2022r.: 

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
 • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być

trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg. odpowiedniego wzoru zawartego w Regulamine przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu, wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Planowana data rozpoczęcia działalności w Biznesplanie należy wpisać: 01.09.2022r.

Informacje dotyczące naboru biznesplanów oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 
07.07.2022r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do 13 czerwca 2022 r. w ramach pierwszego naboru uzupełniającego do projektu „MŁODZI – SAMODZIELNI” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wszystkie złożone formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie. Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa z Doradcą zawodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z listą prezentującą wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Lista formularzy po ocenie merytorycznej – POBIERZ
06.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z NABORU PODSTAWOWEGO

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR BIZNESPLANÓW I WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”, KTÓRZY UKOŃCZYLI SZKOLENIE W TERMINIE 21-29 CZERWCA 2022R.

Informujemy, iż nabór biznesplanów wraz z załącznikami oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami, odbędzie się w dniach od 18 do 22 lipca 2022r. 

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej, procedury składania i oceny biznesplanów oraz przyznawania wsparcia pomostowego i in. zostały podane w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a są do złożenia oddzielnie:

 1. BIZNESPLANU 

(Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:

 1. Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla Uczestników/czek Projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji.
 1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego). 
 1. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) –  Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego. 
 1. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji np. dyplomy, zaświadczenia, referencje, itp.
 1. Zbiór oświadczeń dotyczący warunków otrzymania wsparcia finansowego (Załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Uczestnik/czka Projektu może załączyć do Bizesplanu inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień. 

 1. WNIOSKU O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
  (Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) wraz z załącznikami, tj.:
 1. Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 1. W przypadku osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w Projekcie Oświadczenie osoby niepełnosprawnej o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Ww. dokumenty oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów

Biznesplan wraz z załącznikami oraz wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami powinny zostać złożone oddzielnie, tj. w przypadku dokumentów papierowych w dwóch osobnych zamkniętych kopertach, w przypadku składania drogą elektroniczną skany dokumentów powinny zostać przesłane w dwóch oddzielnych emailach.

Biznesplan wraz z załącznikami/wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 22 lipca 2022r.: 

 • osobiście lub przez pełnomocnika (wersje papierowe dokumentów) w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • drogą elektroniczną w formie:
 • przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
 • skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) – dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską (wersje papierowe dokumentów) do Biura Projektu. 

Dokumenty, które wpłyną do Beneficjenta przed lub po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny być:

 • Złożone w dwóch egzemplarzach.
 • Wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • W sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu muszą być parafowane na każdej stronie, dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami w postaci przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony.
 • Własnoręcznie podpisane (niebieskim długopisem) przez Uczestnika/czkę Projektu w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu (w sytuacji gdy dokumenty są składane papierowo lub w formie skanu). 
 • W przypadku wersji papierowych składanych w Biurze Projektu osobiście przez pełnomocnika lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską dokumenty powinny być

trwale spięte wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (np. skoroszyt), umieszczone w zamkniętej kopercie opisanej wg. odpowiedniego wzoru zawartego w Regulamine przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego.

 • W przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną (skan dokumentów) dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.
 • Wszystkie pola w dokumentach muszą być  wypełnione, pola, które danego Uczestnika/czki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. 
 • Kopie dokumentów (tj. np. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji, inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/czkę Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego. Potwierdzenie powinno być opatrzone datą.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu, wniosku o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Planowana data rozpoczęcia działalności w Biznesplanie należy wpisać: 01.09.2022 r.

Informacje dotyczące naboru biznesplanów oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
23.06.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie. Harmonogram uzupełniono o termin wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym wypełnieniu biznesplanu.

HARMONOGRAM – POBIERZ
20.06.2022r.

Przedstawiamy informacje dotyczące zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

Warunki zwrotu kosztów dojazdu – POBIERZ

Formularz zwrotu kosztów dojazdu – POBIERZ
20.06.2022r.

Z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie w ramach naboru zakończonego dnia 13 czerwca 2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 30 czerwca 2022r. do 19 lipca 2022r.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty, a także poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
20.06.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie. Korekta dotyczy przemyskiego adresu realizacji wsparcia.


HARMONOGRAM – POBIERZ
14.06.2022r.

W dniu 13 czerwca 2022r. zakończył się nabór uzupełniający do udziału w projekcie. W dniu 14 czerwca 2022r. rozpocznie się cena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych, a następnie ocena merytoryczna.
13.06.2022r.

Przedstawiamy zaktualizowany harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie. Korekcie uległy godziny rozpoczęcia i zakończenia szkoleń.


HARMONOGRAM – POBIERZ
10.06.2022r.

Przedstawiamy harmonogram wsparcia udzielanego w projekcie, zawierający terminy i  miejsca odbywania szkoleń.


HARMONOGRAM – POBIERZ
10.06.2022r.

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi – Samodzielni” w ramach naboru podstawowego (24.05.2022r. – 15.05.2022r.)


Lista osób zakwalifikowanych do projektu – nabór podstawowy – POBIERZ
03.06.2022 r.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW

Informujemy, że w wyniku oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych złożonych do 12 maja 2022 r. w ramach naboru podstawowego do projektu „MŁODZI – SAMODZIELNI” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wszystkie złożone formularze rekrutacyjne zostały ocenione pozytywnie. Kolejnym etapem rekrutacji jest rozmowa z Doradcą zawodowym.

Zachęcamy do zapoznania się z listą prezentującą wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Lista formularzy po ocenie merytorycznej – POBIERZ
03.06.2022 r.

Informujemy, że w zakładce Dokumenty zamieszczony został wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ZUS potwierdzającego Państwa status jako osoby bezrobotnej.

Dodatkowo konieczne będzie przedłożenie zaświadczenia z powiatowego urzędu pracy, potwierdzającego Państwa status jako osoby niezarejestrowanej w ewidencji PUP.

Są to dokumenty niezbędne do potwierdzenia statusu Kandydatów/tak do projektu jako osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.
13.05.2022 r.

Z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie w ramach naboru zakończonego dnia 12 maja 2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 25 maja 2022r. do 13 czerwca 2022r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
13.05.2022 r.

W dniu 12 maja 2022r. zakończył się nabór do udziału w projekcie. W dniu 13 maja 2022r. rozpocznie się cena formalna złożonych formularzy rekrutacyjnych, a następnie ocena merytoryczna.
20.04.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym, na którym będziemy prezentować założenia projektu „MŁODZI-SAMODZIELNI”.

Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 13:15 w Przemyślu, ul. Kościuszki 2 (parter, pokój nr 3).

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora lub telefonicznie pod numer 798 771 080 lub 798 771 524.

Program oraz inne szczegóły dotyczące spotkania znajdują się na stronie:

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/2042-spotkanie-informacyjne-dotacje-na-zalozenie-firmy-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia-na-terenie-wojewodztwa-podkarpackiego

Zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa.
11.04.2022 r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 22 kwietnia 2022r. do 12 maja 2022r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.
31.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do projektu zostanie rozpoczęta w kwietniu 2022 r.

Szczegóły podamy już wkrótce!
28.03.2022 r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu webinarium z cyklu „Młodzi na start” – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego, na którym będziemy prezentować założenia naszego projektu „MŁODZI-SAMODZIELNI”! 

Po webinarium możliwe będzie zadawanie pytań.

Webinarium odbędzie się w poniedziałek – 04 kwietnia 2022 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu.

Rejestracja do webinarium: 

https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/mlodzi-na-start6/register

Program oraz inne szczegóły dotyczące spotkania znajdą Państwo na stronie:

https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/2034-lokalny-punkt-infmacyjny-funduszy-europejskich-w-przemyslu-zaprasza-na-webinarium-z-cyklu-mlodzi-na-start-fundusze-europejskie-na-zalozenie-firmy-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia-na-terenie-wojewodztwa-podkarpackiego

Zachęcamy do rejestracji i uczestnictwa!
DOŁĄCZ DO NAS

Aplikuj do projektu

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli masz pytania skorzystaj z poniższych danych kontaktowych.

Szybki kontakt:


tel.: +48 690 217 036

email: samodzielni@pap.rzeszow.pl

Dokumenty aplikacyjne:


Dokumenty aplikacyjne

Biuro projektu:

ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
+48 17 85 77 100

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE_logo_efs
UE_logo_RP
UE_logo_UE
Skip to content