Search for:

Regulamin

Regulamin Projektu „Młodzi Samodzielni”

§1 Cel Projektu

 1. Projekt „Młodzi Samodzielni” ma na celu wspieranie młodych przedsiębiorców w realizacji ich pomysłów biznesowych poprzez przyznanie bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa lub mikrofilmy.

§2 Uczestnicy

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna w wieku od 18 do 35 lat, która posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 2. Uczestnik nie może być osobą, która prowadziła działalność gospodarczą przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dotacji.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia kompletnego wniosku o przyznanie dotacji oraz do udokumentowania zgodności swojej działalności z obowiązującymi przepisami prawa.

§3 Przyznawanie Dotacji

 1. Dotacja przyznawana jest na podstawie oceny wniosków przez komisję oceniającą złożone projekty.
 2. Decyzja o przyznaniu dotacji podejmowana jest na podstawie kryteriów określonych w regulaminie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia wymaganych dokumentów oraz do przestrzegania warunków dotyczących wykorzystania dotacji.

§4 Wysokość Dotacji

 1. Wysokość dotacji jest ustalana indywidualnie w zależności od oceny projektu przez komisję oceniającą.
 2. Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć ustalonego limitu określonego w regulaminie.

§5 Realizacja Projektu

 1. Uczestnik zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie z złożonym wnioskiem oraz do przestrzegania ustalonych terminów i warunków dotacji.
 2. W przypadku zmiany zakresu projektu lub innych istotnych okoliczności, uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora projektu i uzyskania zgody na wprowadzenie zmian.

§6 Rozliczenie Dotacji

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia organizatorowi projektu dokumentacji finansowej dotyczącej wydatkowania przyznanej dotacji.
 2. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz oceny prawidłowości rozliczenia dotacji.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin projektu „Młodzi Samodzielni” wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje przez cały okres trwania projektu.
 2. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub poprzez stronę internetową projektu.